Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gmina Mikołajki Pomorskie pozyskała środki na zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem w programie ZDALNA SZKOŁA + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020, osi priorytetowej Nr I „Powszechnego dostępu do internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie  terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Grant w wysokości 54 995,00 zł. został wykorzystany na zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem, które dyrektor szkoły użyczy uczniom na czas realizacji ewentualnego zdalnego nauczania. Po jego zakończeniu sprzęt pozostanie w szkole i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna. Sprzęt zostanie użyczony w pierwszej kolejności uczniom z rodzin wielodzietnych.