Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Konsultacje Społeczne

Utworzono: piątek, 26 kwiecień 2019 08:22 | Opublikowano: piątek, 26 kwiecień 2019 08:22
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/139/2017 Radę Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 maja do 3 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie.

            Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie;

- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka