Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Uchwały Rady Gminy

Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXVI/239/2018

z dnia

14 listopada 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018–2026
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXVI/238/2018

z dnia

14 listopada 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/235/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018–2026
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/234/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/233/2018

z dnia

17 października 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/232/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/231/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/230/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXV/229/2018

z dnia

17 października 2018

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIV/228/2018

z dnia

7 września 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018–2026
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIV/227/2018

z dnia

7 września 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/226/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mikołajki Pomorskie do Sztumskiego Klastra Energetycznego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/225/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie uchylenia uchwały o  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/224/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018–2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/223/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/222/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie zmiany w uchwale w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXIII/221/2018

z dnia

20 lipca 2018

w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/220/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018–2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/219/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/218/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/217/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/216/2018

z dnia

08 czerwca 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/215/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/214/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/213/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/212/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXII/211/2018

z dnia

08 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/210/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/209/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/208/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/207/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie podziału Gminy Mikołajki Pomorskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/206/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie uchwalenia Programu opieki zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2018 roku

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/205/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXXI/204/2018

z dnia

27 marca 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/203/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/202/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych  przez Gminę  Mikołajki Pomorskie publicznych przedszkolach

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/201/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata  2018-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/200/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/199/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXX/198/2018

z dnia

21 lutego 2018

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIX/197/2017

z dnia

28 grudnia 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIX/196/2017

z dnia

28 grudnia 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIX/195/2017

z dnia

28 grudnia 2017

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIX/194/2017

z dnia

28 grudnia 2017

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVIII/193/2017

z dnia

12 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVIII/192/2017

z dnia

12 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVIII/191/2017

z dnia

12 grudnia 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVIII/190/2017

z dnia

12 grudnia 2017

w sprawie zatwierdzenia plan u pracy komisji rewizyjnej na 2018 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVIII/189/2017

z dnia

12 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2018 r.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/188/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na ,,Przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 522 w centrum Mikołajek Pomorskich wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/187/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo - Dzierzgoń Etap I o długości odcinka 3.210,78 km"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/186/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/185/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/184/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/183/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie połączenia samorządowych instytucji

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/182/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/181/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/180/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/179/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/178/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/177/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/176/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/175/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/174/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVII/173/2017

z dnia

13 listopada 2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/172/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/171/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację ,,Budowy parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo - Dzierzgoń, ulica Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/170/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/169/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/168/2017

z dnia

19 września 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/167/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkańcom Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018-2020)

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/166/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXVI/165/2017

z dnia

19 września 2017

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXV/164/2017

z dnia

18 lipca 2017

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Mikołajki Pomorskie do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w eRozWoju"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXV/163/2017

z dnia

18 lipca 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/162/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/161/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/160/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/159/2017

z dnia

30 maja 2017

Uchylająca uchwałę nr XXIl/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/158/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/157/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/156/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIV/155/2017

z dnia

30 maja 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gmina na za 2016 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/154/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/153/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Mikołajki Pomorskie do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/152/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczną punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/151/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/150/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/149/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2017 roku

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXIII/148/2017

z dnia

28 marca 2017

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/147/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017 - 2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/146/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/145/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/144/2017

z dnia

16 lutego 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/143/2017

z dnia

16 lutego 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/142/2017

z dnia

16 lutego 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/141/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/140/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie i Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXII/139/2017

z dnia

16 lutego 2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXI/138/2016

z dnia

30 grudnia 2016

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXI/137/2016

z dnia

30 grudnia 2016

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXI/136/2016

z dnia

30 grudnia 2016

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XXI/135/2016

z dnia

30 grudnia 2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/134/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/133/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/132/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/131/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3140G Pierzchowice - Trzciano"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/130/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/129/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/128/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XX/127/2016

z dnia

15 grudnia 2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2017 r.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/126/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/125/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/124/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/123/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/122/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/121/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016 - 2026"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/120/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/119/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/118/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/117/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/116/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/115/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/114/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIX/113/2016

z dnia

22 listopada 2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/112/2016

z dnia

13 września 2016

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/111/2016

z dnia

13 września 2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Matule w miejscowości Cieszymowo".

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/110/2016

z dnia

13 września 2016

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/109/2016

z dnia

13 września 2016

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/108/2016

z dnia

13 września 2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/107/2016

z dnia

12 sierpnia 2016

w sprawie zawarcia porozumienia.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/106/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/105/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/104/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/103/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - logopedy

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/102/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/101/2016

z dnia

22 czerwca 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/100/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/99/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/98/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/97/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/96/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/95/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/94/2016

z dnia

29 kwietnia 2015

w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/93/2016

z dnia

17  marca 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/91/2016

z dnia

17  marca 2015

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/90/2016

z dnia

17  marca 2015

w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/89/2016

z dnia

17  marca 2015

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/88/2016

z dnia

17  marca 2015

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/87/2015

z dnia

30 grudnia 2015

w sprawie wydatków budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/86/2015

z dnia

30 grudnia 2015

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/85/2015

z dnia

30 grudnia 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/84/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/83/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/82/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/81/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/80/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/79/2015

z dnia

17 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 r.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/78/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/77/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/76/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/75/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/74/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/73/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/72/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/71/2015

z dnia

19 listopada 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/70/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/69/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację ,,Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2.8 km"

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/68/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji elektrycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/67/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/66/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/65/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/64/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/63/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/62/2015

z dnia

13 października 2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016-2019.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/61/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/60/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/59/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich (ulica Kościuszki)

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/58/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/57/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/56/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo”, gmina Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/55/2015

z dnia

31 sierpnia 2015

w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/54/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/53/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/52/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/51/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/50/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/49/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/48/2015

z dnia

30 lipca 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/47/2015

z dnia

30 lipca 2015

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Linki obręb Stążki

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/46/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/45/2015

z dnia

25 czerwca 2015

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/44/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/43/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/42/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/41/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/40/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/39/2015

z dnia

25 czerwca 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/38/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/37/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/36/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/35/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/34/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w Mikołajkach Pomorskich

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/33/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/32/2015

z dnia

20 maja 2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/31/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/30/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/29/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/28/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/27/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/26/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Mikołajki Pomorskie w Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/25/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/24/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/23/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/22/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawiepoboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/21/2015

z dnia

10 marca 2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/20/2014

z dnia

30 grudnia 2014

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/19/2014

z dnia

30 grudnia 2014

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/18/2014

z dnia

30 grudnia 2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/17/2014

z dnia

30 grudnia 2014

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/16/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/15/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/14/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/13/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/12/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/11/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE

 


NR III/10/2014

z dnia

17 grudnia 2014

UCHYLONA

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej

UCHYLONA

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/9/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „Zonda”, w gminie Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/8/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. 

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/7/2014

z dnia

17 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 r.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/6/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie ustalenia składu Komisji Społecznej Rady Gminy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/5/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/4/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/3/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie wyboru Przewodniącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/2/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/1/2014

z dnia

01 grudnia 2014

w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

 
Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/130/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/129/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy za 2019 rok
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/128/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zmian budżetu  Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/127/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/126/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

o zmianie Uchwały Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskiez dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/125/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/124/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, dla których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/123/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołajki Pomorskie na rok szkolny 2020/2021
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/122/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na alta 2020 - 2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/121/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/120/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Cieszymowie obręb Stążki
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/119/2020

z dnia

17  lipca 2020

w sprawie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Krastudach
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/118/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/117/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmiany zatwierdzonego planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/116/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020–2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/115/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/114/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie wynagrodzenia wójta
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/113/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/112/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2020 roku.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/111/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą "Klub Senior +" w Mikołajkach Pomorskich.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/110/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/109/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/108/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/107/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/106/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/105/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/104/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 - 2025.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/103/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/102/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/101/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołajki Pomorskie na rok szkolny
2019/2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/100/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/99/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/98/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/97/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/96/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/95/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia "Rregulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mikołajki Pomorskie"
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/94/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2020 r.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/93/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/92/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/91/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/90/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/89/2019

z dnia

6 listopada 2019

o uchyleniu uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/88/2019

z dnia

6 listopada 2019

o uchyleniu uchwały nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/87/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/86/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/85/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/84/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/83/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/82/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację  zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km”
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/81/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/80/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/79/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Mikołajki Pomorskie z zakresu organizacji transportu publicznego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/78/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/77/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Balewie obręb Perklice
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/76/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/75/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/74/2019

z dnia

20 sierpnia 2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawnki opłaty.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/73/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krastudy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/72/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadłuki.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/71/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Pruska.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/70/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczewo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/69/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stążki.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/68/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasna Łąka.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/67/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierzchowice.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/66/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszymowo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/65/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołoząb.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/64/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Cierpięta.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/63/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Balewo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/62/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Perklice.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/61/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Dworek.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/60/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/59/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Minięta.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/58/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/57/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/56/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 522.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/55/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mirowice
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/54/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/53/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/52/2019

z dnia

30 lipca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/51/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/50/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/49/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie. 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/48/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/47/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/46/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/45/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/44/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/43/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mikołajki Pomorskie wotum zaufania.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/42/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/41/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/40/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/39/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/38/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2021.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/37/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/36/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/35/2019

z dnia

27 marca 2019

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/34/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/33/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/32/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/31/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/30/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych  i zabudowanych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/29/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/28/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/27/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/26/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/25/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/24/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kołozębiu gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/23/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/22/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/21/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/20/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 -2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/19/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/18/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/17/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/16/2018

z dnia

28 grudnia 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/15/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/14/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/13/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/12/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/11/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy MIkołajki Pomorskie ne 2019 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/10/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wynagrodzenia wójta

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/9/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/8/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/7/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/6/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/5/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia składy Komisji skarg,wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/4/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/3/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/2/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/1/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 

 

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  07.12.2023 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2815891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
293
64
1030
2813755
1804
8964
2815891

Your IP: 44.197.101.251
2023-12-07 20:07