Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Projekty Uchwał Rady Gminy

Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:57 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:57

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Projekty Uchwał dla Obrad XXIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowani a przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo- Dzierzgoń Etap I o długości odcinka 3.210,78 km"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 522 w centrum Mikołajek Pomorskich wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie połączenia samorządowych instytucji

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego Programu Gospodarowaniem Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2021"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację ,,Budowy parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G Mikołajki - Balewo - Dzierzgoń, ulica Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Mikołajki Pomorskie do projektu pn. „Pomorscy Partnerzy w eRozwoju"

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXIV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

Uchylająca uchwałę nr XXII/145/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2017 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczną punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Mikołajki Pomorskie do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie i Gminnego Ośrodka w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XXI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie realizacji projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" w ramach partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016 - 2026"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Balewo - Matule w miejscowości Cieszymowo"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie: zawarcia porozumienia.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - logopedy

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie + załącznik

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości lokalowych do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2016 r.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad XI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Województwem Pomorskim dotyczącej wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatnoś

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad X sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję 2016-2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji elektrycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację ,,Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2.8 km"

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad IX sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich (ulica Kościuszki)

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Nowe Minięta oraz cześć wsi Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej „Cieszymowo”, gmina Mikołajki Pomorskie

  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3
PROJEKT

Projekty Uchwał dla Obrad VIII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Linki obręb Stążki.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad VII sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad VI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzącego przez Gminę Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych działki położonej w Mikołajkach Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebnośći przesyłu na nieruchomość stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad V sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie kontynuwania członkostwa Gminy ......................... w Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2015 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania od osób fizycznych w drodze inkaso.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad IV sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2014-2020.

PROJEKT
Projekty Uchwał dla Obrad III sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie kadencji 2014 - 2018. STATUS PLIK

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Poowiatu Sztumskiego.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej ,,ZONDA" w gminie Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Kołoząb w gminie Mikołajki Pomorskie, dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowo - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie

PROJEKT

OBWIESZCZENIE

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkch Pomorskich

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia WPF Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..........

RADY GMINY MIKOŁAJKI PMORSKIE

z dnia ...............

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

PROJEKT