Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

Utworzono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43 | Opublikowano: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:43
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/130/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/129/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy za 2019 rok
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/128/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zmian budżetu  Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/127/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/126/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

o zmianie Uchwały Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskiez dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/125/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/124/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, dla których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/123/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołajki Pomorskie na rok szkolny 2020/2021
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVIII/122/2020

z dnia

26 sierpnia 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na alta 2020 - 2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/121/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/120/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Cieszymowie obręb Stążki
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/119/2020

z dnia

17  lipca 2020

w sprawie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Krastudach
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVII/118/2020

z dnia

17 lipca 2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/117/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmiany zatwierdzonego planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/116/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020–2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XVI/115/2020

z dnia

25 maja 2020

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/114/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie wynagrodzenia wójta
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/113/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/112/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2020 roku.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/111/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą "Klub Senior +" w Mikołajkach Pomorskich.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/110/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/109/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XV/108/2020

z dnia

21 lutego 2020

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/107/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/106/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020 - 2027
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/105/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/104/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 - 2025.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/103/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/102/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIV/101/2019

z dnia

23 grudnia 2019

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołajki Pomorskie na rok szkolny
2019/2020.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/100/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/99/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/98/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/97/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/96/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/95/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia "Rregulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mikołajki Pomorskie"
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/94/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na 2020 r.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XIII/93/2019

z dnia

9 grudnia 2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/92/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/91/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/90/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/89/2019

z dnia

6 listopada 2019

o uchyleniu uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/88/2019

z dnia

6 listopada 2019

o uchyleniu uchwały nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/87/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XII/86/2019

z dnia

6 listopada 2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/85/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/84/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/83/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/82/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na realizację  zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km”
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/81/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/80/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/79/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Mikołajki Pomorskie z zakresu organizacji transportu publicznego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/78/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/77/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Balewie obręb Perklice
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/76/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR XI/75/2019

z dnia

22 października 2019

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR X/74/2019

z dnia

20 sierpnia 2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawnki opłaty.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/73/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krastudy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/72/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadłuki.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/71/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Pruska.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/70/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczewo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/69/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stążki.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/68/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasna Łąka.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/67/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pierzchowice.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/66/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszymowo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/65/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołoząb.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/64/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Cierpięta.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/63/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Balewo.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/62/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Perklice.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/61/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Dworek.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/60/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/59/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Minięta.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/58/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/57/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/56/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 522.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/55/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mirowice
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/54/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/53/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/52/2019

z dnia

30 lipca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/51/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/50/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IX/49/2019

z dnia

30 lipca 2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie. 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/48/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/47/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/46/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/45/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/44/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VIII/43/2019

z dnia

27 czerwca 2019

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mikołajki Pomorskie wotum zaufania.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/42/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2025
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/41/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/40/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/39/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VII/38/2019

z dnia

30 maja 2019

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2021.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/37/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/36/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/35/2019

z dnia

27 marca 2019

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019-2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/34/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/33/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/32/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/31/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/30/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych  i zabudowanych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR VI/29/2019

z dnia

27 marca 2019

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w 2019 roku
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/28/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/27/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/26/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przyjęcia projektu  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/25/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/24/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kołozębiu gmina Mikołajki Pomorskie.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/23/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR V/22/2019

z dnia

13 lutego 2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
 
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/21/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/20/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2019 -2026

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/19/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie wydatków budżetu gminy Mikołajki Pomorskie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/18/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zmian budżetu  gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2018.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/17/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/16/2018

z dnia

28 grudnia 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/15/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/14/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/13/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR IV/12/2018

z dnia

28 grudnia 2018

w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/11/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy MIkołajki Pomorskie ne 2019 rok.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/10/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wynagrodzenia wójta

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR III/9/2018

z dnia

28 listopada 2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/8/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/7/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/6/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/5/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia składy Komisji skarg,wniosków i petycji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/4/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR II/3/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie ustalenia liczby i składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/2/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

UCHWAŁA

RADY GMINY
MIKOŁAJKI POMORSKIE


NR I/1/2018

z dnia

19 listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.