Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

WFOŚiGW

WFOSiGW
Andrzej Czarnecki
Utworzono: poniedziałek, 05 listopad 2018 12:16 | Opublikowano: poniedziałek, 05 listopad 2018 12:16
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

1.Nazwa zadania: „Mikołajki Pomorskie – chronimy nasze dziedzictwo”. Zadanie to  zostało zrealizowane w 2018r.              

2.Koszt kwalifikowalny zadania  ( w PLN) – 9000,00.

3.Gmina Mikołajki Pomorskie otrzymała kwotę 8000,00 zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ( PLN) jako dotację na realizację zadania bieżącego.

4.Zadanie polegało na przeprowadzeniu prelekcji dla dzieci i młodzieży;  pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży- zakładki do książek, plany lekcji; Materiały dla mieszkańców - almanachy; Nagrody w konkursie dla uczniów szkół podstawowych ( kat. I-III i IV - VIII)

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Sprawozdanie podsumowujące realizację kampanii edukacyjnej

Gminy Mikołajki Pomorskie

p.t. „Mikołajki Pomorskie - chronimy nasze dziedzictwo"

dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku 

Cele Kampanii:     Podstawowym celem kampanii edukacyjnej zrealizowanej we wrześniu 2018 roku, była kompleksowa edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie szczegółów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z wymaganiami, informowania o dalszej drodze odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe, ekoznakach oraz szkodliwości palenia odpadów w piecach przydomowych czy gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Wykazano:  Podczas zrealizowanych prelekcji w sposób atrakcyjny i efektywny z punktu widzenia oddziaływania edukacyjnego, zaprezentowano zasady selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem wszystkich frakcji oraz inne poruszane podczas kampanii zagadnienia.

 

Grupa docelowa:  W ramach kampanii przekazywane treści dotarły bezpośrednio do wszystkich uczniów na obszarze Gminy oraz ponadto do nauczycieli, a za ich pośrednictwem do rodziców i dziadków, czyli zdecydowanej większości mieszkańców naszej Gminy.

 

Środki realizacji kampanii:       Kampanię zrealizowano poprzez następujące działania:

Prelekcje dla dzieci i młodzieży – 10 szt.
Pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży – zakładki do książek, plany lekcji – 500 kompletów
Materiały dla mieszkańców – almanachy – 1000 szt.
Nagrody w konkursie dla uczniów szkół podstawowych (kat. I-III i IV-VII) – 2x aparat foto, 2x

tablet, 2x pakiet edukacyjny "Planeta Ziemia"

Nagrody w konkursie dla gimnazjalistów – 1x aparat foto, 1x tablet, 1x pakiet edukacyjny "Planeta Ziemia"

Seminarium dla liderów społeczności lokalnej i mieszkańców - 1 szt. (1,5h)

 

Efekty kampanii: Znacząco wzrosła świadomość zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży. Powinno się to w perspektywie przełożyć na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy segregowanych odpadów i właściwego ich przygotowywania przed wyrzuceniem do pojemników, choćby poprzez zgniatanie butelek PET czy składanie kartonów. Statystyki okresowe powinny wykazać stosowne wielkości przyrostów.

 

Wnioski: Proponujemy podtrzymanie w kolejnych latach budowania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, albowiem jesteśmy przekonani, że odniesie to zakładany skutek w postaci stosownego efektu ekologicznego. Kampania dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Informacja o dofinansowaniu znalazła się na materiałach, podczas prelekcji czy seminarium dla mieszkańców. Zostały również przeprowadzone konkursy z nagrodami. W kampanii wzięła udział cała społeczność naszej Gminy, tym bardziej, że dla mieszkańców Gminy został przygotowany stosowny materiał informacyjny.

 

5.Odnośnik do strony  www.wfos.gdansk.pl


 

Utworzono: poniedziałek, 06 lipiec 2015 13:51 | Opublikowano: piątek, 17 czerwiec 2016 11:51
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Infrastruktura i środowisko| WFOŚiGW w Gdańsku

UE

 

Gmina Mikołajki Pomorskie zrealizowała zadanie pt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”, całkowity koszt zadania to 20 910,00 zł kosztów kwalifikowanych. Gmina na realizację zadania otrzymała 10 % dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 85 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe wydatkowane 5 % kwoty zadania pochodzi z Budżetu Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony  dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.  W ramach projektu zostali również przeszkoleni  pracownicy Referatu Gospodarczo – Komunalnego, którzy będą wdrażać PGN.


Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:53 | Opublikowano: czwartek, 09 lipiec 2015 13:53
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”

II. Syntetyczny opis zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony został dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.

Plan zakłada;

 • zakres działań na szczeblu gminy,
 • objęcie całości obszaru geograficznego gminy,
 • koncentrację na działania  niskoemisyjne i efektywne wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami  lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
 • objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),
 • podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),
 • podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
 • spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza .

Projekt ma na celu również stworzenie bazy danych dotyczących inwentaryzacji emisji CO2 , szkolenia dla pracowników gminy w obszarze nadzoru i realizacji działań z zakresu efektywności energetycznej a także upublicznianie informacji wynikającej z planów gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

 

 

Mikołajki Pom. 29 .06.2015 r

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:55 | Opublikowano: środa, 11 maj 2016 13:55
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich”

 

Gmina Mikołajki Pomorskie informuje, iż zakończyła realizację zadania pn. „Termomodernizacja Budyku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, http://www.wfosigw.gda.pl/ ,  koszt kwolifikowany zadania to kwota246 903,83 zł z czego gminaa otrzymała wsparcie z WFOŚIGW w Gdańsku w kwotach pożyczka 123 460,00 oraz dotacja 74 060,00 zł. W ramach powyższego przdsięwzięcia zrealizowano takie działania jak:

 • Docieplenie dachu – 248 m2
 • Docieplenie ścian – 419 m2
 • Wymiana stolarki okiennej  ( 34,16 m2 , 17 szt )
 • Wymiana kotła CO , na ekologiczny kocioł na zrębki i Pellet
 • Wymiana instalacji CO
 • Wymiana bram garażowych OSP – 3 szt

W wyniku działań termo modernizacyjnych roczne zuzycie energii końcowej w budynku zmniejszyło się o 51311khw co przyczyniło się do redukcji CO2 o 33,85 Mg/rok. W ramch projektu przeprowadzona została również  kampania promocyjno – informacyjna, w ramach której został wydane ulotki informacyjne 2000 szt oraz zakładki dio ksiązek 500 szt. Ulotki rozpowszechnione zostały wśród mieszkańców, ulotki otrzymali sołtysi wszystkich sołectw, zostały również wyłożone za zgodą właścicieli w skepach na terenie naszej gminy, a także wyłożone w budynku UG w Mikołajkach Pomorskich podczas spotkań w sołectwach pracownicy uczestniczący w zebraniach sołeckich mówili na temat korzyści wynikajacych z termomodernizacji, efektywności energetycznej, oszczędności finansowych wynikajacych z ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. W Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich w terminie od 12.10.2015 do 23.10.2015 ( 19 godz ) zostały przeprowadzone zajęcia , pogadanki w klasach I-VI oraz gimnazjalnych  ( w załączeniu zdjęcia ) na temat efektywności energetycznej w budownictwie; założenia odnośnie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii zmniejszających zapotrzebowanie na energię, ( typu wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych itp. ), każdy uczeń otrzymał także ulotkę w formie zakladki do książki. W zajęciach wzieło udział 300 dzieci.

 

 

Sporządziła Maria Pałkowska - Rybicka

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  25.07.2024 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2898715
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
221
2477
2892429
14190
10672
2898715

Your IP: 3.238.116.201
2024-07-25 14:18