Archiwalna - Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenia Wójta 2019

Utworzono: środa, 02 styczeń 2019 07:54 | Opublikowano: środa, 02 styczeń 2019 07:54
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zarządzenie Wójta

Numer 93/2019 

z dnia 

30 grudnia 2019 roku

w sprawie  zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 92/2019 

z dnia 

19 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko - parkowym w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 91/2019 

z dnia 

17 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania  Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 90/2019 

z dnia 

16 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 89/2019 

z dnia 

12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 88/2019 

z dnia 

10 grudnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 87/2019 

z dnia 

28 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 86/2019 

z dnia 

28 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 83/2019 

z dnia 

19 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 82/2019 

z dnia 

19 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach  Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 81/2019 

z dnia 

14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020

Zarządzenie Wójta

Numer 80/2019 

z dnia 

14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 79/2019 

z dnia 

6 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Wójta

Numer 78/2019 

z dnia 

4 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 77/2019 

z dnia 

30 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Balewie obręb Perklice.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 76/2019 

z dnia 

25 października 2019 roku

w sprawie przyznania uczniom stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zarządzenie Wójta

Numer 75/2019 

z dnia 

25 października 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 74/2019 

z dnia 

17 października 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia stawek na sezon grzewczy 2019/2020 za centralne ogrzewanie lokali zaopatrywanych w ciepło przez kotłownię w ośrodku zdrowia w Mikołajkach Pomorskich, GCBK/OSP w Mikołajkach Pomorskich, kotłownię przy urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz kotłownię w Cieszymowie.

Zarządzenie Wójta

Numer 73/2019 

z dnia 

17 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia naukowe  lub artystyczne

Zarządzenie Wójta

Numer 71/2019 

z dnia 

10 października 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 70/2019 

z dnia 

8 października 2019 roku

w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Wójta

Numer 69/2019 

z dnia 

7 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko - parkowym w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 68/2019 

z dnia 

4 października 2019 roku

w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy  Mikołajki Pomorskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 67/2019 

z dnia 

4 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia karty obiegowej i protokołu zdawczo-odbiorczego dla pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz zasad ich stosowania

Zarządzenie Wójta

Numer 66/2019 

z dnia 

27 września 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Wójta

Numer 65/2019 

z dnia 

20 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na  rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 64/2019 

z dnia 

12 września 2019 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 62/2019 

z dnia 

2 września 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 61/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 60/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

Zarządzenie Wójta

Numer 59/2019 

z dnia 

30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 58/2019 

z dnia 

26 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 57/2019 

z dnia 

26 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Zarządzenie Wójta

Numer 56/2019 

z dnia 

19 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 55/2019 

z dnia 

19 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krasnej Łące.

Zarządzenie Wójta

Numer 54/2019 

z dnia 

12 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Wójta

Numer 53/2019 

z dnia 

7 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 52/2019 

z dnia 

6 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Cierpiętach obręb Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 51/2019 

z dnia 

6 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu planistycznego

Zarządzenie Wójta

Numer 50/2019 

z dnia 

31 lipca 2019 roku

w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych

Zarządzenie Wójta

Numer 49/2019 

z dnia 

31 lipca 2019 roku

w sprawie podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie (zwanego dalej planem).

Zarządzenie Wójta

Numer 48/2019 

z dnia 

19 lipca 2019 roku

w sprawie zajmowania dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których właścicielem jest Gmina Mikołajki Pomorskie.

Zarządzenie Wójta

Numer 47/2019 

z dnia 

18 lipca 2019 roku

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 46/2019 

z dnia 

12 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 45/2019 

z dnia 

12 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 44/2019 

z dnia 

1 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 43/2019 

z dnia 

1 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Nr 9/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 41/2019 

z dnia 

18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołąjki Pomorskie na lata 2019 - 2025

Zarządzenie Wójta

Numer 40/2019 

z dnia 

10 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 39/2019 

z dnia 

10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Wójta

Numer 38/2019 

z dnia 

5 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 37/2019 

z dnia 

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych  na terenie gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 36/2019 

z dnia 

4 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Stążkach.

Zarządzenie Wójta

Numer 35/2019 

z dnia 

28 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia przez Gminę Mikołajki Pomorskie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Wójta

Numer 33/2019 

z dnia 

24 maja 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 32/2019 

z dnia 

16 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Cieszymowie obręb Stążki, przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat.

Zarządzenie Wójta

Numer 31/2019 

z dnia 

16 maja 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 30/2019 

z dnia 

13 maja 2019 roku

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 29/2019 

z dnia 

9 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Wójta

Numer 28/2019 

z dnia 

9 maja 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Zarządzenie Wójta

Numer 27/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

Zarządzenie Wójta

Numer 26/2019 

z dnia 

30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach
w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich”.

Zarządzenie Wójta

Numer 25/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta

Numer 24/2019 

z dnia 

26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 23/2019 

z dnia 

15 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 22/2019 

z dnia 

10 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta

Numer 20/2019 

z dnia 

5 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectw

Zarządzenie Wójta

Numer 19/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018

Zarządzenie Wójta

Numer 18/2019 

z dnia 

27 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania  wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Wójta

Numer 16/2019 

z dnia 

19 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów

Zarządzenie Wójta

Numer 15/2019 

z dnia 

13 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany, położonych na terenie gminy Mikołajkach Pomorskich.

Zarządzenie Wójta

Numer 14/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Zarządzenie Wójta

Numer 13/2019 

z dnia 

1 marca 2019 roku

w sprawie  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Wójta

Numer 12/2019 

z dnia 

28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany  budżetu  gminy na rok 2019

Zarządzenie Wójta

Numer 11/2019 

z dnia 

27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Wójta

Numer 10/2019 

z dnia 

4 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez  Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 9/2019 

z dnia 

01 lutego 2019 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 8/2019 

z dnia 

28 stycznia 2019 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 7/2019 

z dnia 

17 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Zarządzenie Wójta

Numer 6/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie Wójta

Numer 5/2019 

z dnia 

16 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia terminów w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 4/2019 

z dnia 

15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie

Zarządzenie Wójta

Numer 3/2019 

z dnia 

14 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania komisji ds kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, oraz okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Zarządzenie Wójta

Numer 2/2019 

z dnia 

3 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 31.12.2018 roku

Zarządzenie Wójta

Numer 1/2019 

z dnia 

2 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami